SHORT HAIR 
(Jaw)
MEDIUM HAIR 
(Collar)
LONG HAIR 
(Bra Strap)
EXTRA LONG HAIR 
(Back)